تاریخچه مختصر افغانستان و ترکیب قومی آن 

نویسنده جورج کمپبیل برگردان پروفیسور دکتور لعل زادجورج کمپبیل (۱۸۲۴/۱۸۹۲) شغل درازمدت مدیریت در هند را داشت. او بار اول در سال ۱۸۴۳ به خدمت کمپنی هند شرقی رفت  و سرانجام به مقام ستوان فرماندار بنگال رسید.

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها