حمايت انگليس ها از رژيم خاندانی نادرشاه در سرکوبی قيام اقوام پکتيا (۳) (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

(پيوسته به گذشته)
از یک سو حمله دولت به  فرزندان ببرک خان  ځدران ، و از سوی دیگر اعزام قوای  بيشتر به خوست و اقدامات ظالمانۀ حکومت ، مردم ځدران  راکه قبلاً  کاسۀ صبر  و بردباری  شان لبريز شده بود، مجبور به  قیام عمومی ساخت. بدین ترتیب بعد از وزيری ها قوم بزرگ  و مسلح  ځدران نيز در صف مخالفان  رژيم خاندانی قرار گرفت.

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها