حمايت انگليس ها از رژيم خاندانی نادرشاه در سرکوبی قيام اقوام پکتيا (۴) (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

(پيوسته به گذشته)
استفاده از  اسلحه مدرن و نیروی هوایی در حملات رژيم خاندانی بر افراد ملکی سمت جنوبی بعد از آنکه حکومت خاندانی نادر شاه با دشمنی همه اقشار مردم منطقه مواجه شد، مجبور شد برای ایجاد رعب و ترس اقوام هردو طرف خط سرحدی  از اقدامات شديد استفاده کند.

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها