اغتشاش سال ۱۹۲۴ افغانستان

نویسنده ایمیل ترینکلر
برگردان پروفیسور دکتور لعل زاد
این اثر حاوی ۱۷ فصل بوده و برگردان حاضر برگه های از فصل ۱۵ ریر عنوان روز های آشوب است که نویسنده شاهد عینی حوادث کابل در ۱۹۲۴ بوده و حرف های زیادی دارد

 

اخبار روز

14 قوس 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها