نامه والاحضرت امیر عبدالرحمن در مورد روابط گذشته و حال او با انگلیس (۱)

ما در مقاله مربوط به این موضوع در شماره اپریل گذشته نشان دادیم که این دوستی با ماموریت اخیر دیورند ایحاد نشده است

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها