حمايت انگليس ها از رژيم خاندانی نادرشاه در سرکوبی قيام اقوام پکتيا (۵) (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

(پيوسته به گذشته)
 علاوه بر  تقاضای مواد سوخت طياره های جنگی، آموزش صاحبمنصبان  افغان  در هند بريتانوی و تقاضای اسلحۀ گوناگون ثقيله و سبک، تقاضای لوی درستيز قوای مسلح ډگر جنرال محمد عمر خان،

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها