عید قربان درسایه شرعیت طالبان

قربانی ملت افغان برای تطبیق پلانهای شوم پاکستان وبادارانش. طالبان خود فروش ای بیگانه پرست با رسیدن عید قربان میخواهند به هدایت باداران شان که عبارت اند از
بریتانیا، امریکا و پاکستان ملت افغان را با همه افتخاراتش قربانی طالبان نامنهاد پاکستان ی نماین د، یعنی با مستقرن مودن طالبان اجنبی مسلح بنام مالکین اصلی در نقاط

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها