امیر افغانستان و بریتانیه

نویسنده دوکتور لیتنر

برگردان پروفیسور لعل زاد

نایب السلطنه در جنوری ۱۸۸۰ به یکی از معاونانش نوشت، «با آنکه روس‌ها او را بر سر ما رها کرده‌اند، اما ما می‌توانیم راحت تر از روس‌ها او را کمک کنیم یا صدمه بزنیم» و پیشنهاد کرد که «این لحظه‌ای مناسب برای مذاکرات بسیار سودمند با عبدالرحمن است
 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها