بردگی در کابل

نویسنده جمشید سیاه پوش کافر
برگردان پروفیسور دکتور لعل زاد
تمام خدمه به شمول زن و مرد در خانه های سران کابل خریداری می شوند. شیرعلی گفت: «من گوساله‌ای هستم که شیر می‌خواهد و انگلیس‌ها گاوی اند که آن را می‌دهند». 

اخبار روز

14 قوس 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها