قيام سال ۱۳۲۴ صافی های کُنر عليه رژيم خاندانی نادرشاه (۲) (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

اوضاع  سمت مشرقی کشور قبل از جنگ صافی ها 
مهمترين رويداد قبل از قيام صافی های  کُنر  در سمت مشرقی آغاز کمپاين  احصائيه برای مکلفيت عسکری و تلاش های قبولاندن سيستم عسکری جبری بر اقوام سمت مشرقی بود.  محمد هاشم خان صدراعظم خودش در رأس اين کمپاين قرار داشت . او برای

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها