زندگی نامه زنده یاد داکتر سیدموسی صمیمی به قلم خودش

زندگی نامه زنده یاد داکتر سیدموسی صمیمی به قلم خودش

/۲/۱۹۴۵ ۸/۷/۲۰۲۳)

۱۹۴۵: تولد در قندهار / افغانستان

تحصیلات

۱۹۶۳: فارغ التحصیل لیسه احمد شاه بابا/ قندهار

۱۹۶۷:  فارغ التحصیل دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه کابل

۱۹۷۷: فارغ التحصیل دانشکده علوم اقتصادی بن/ جمهوری اتحادی آلمان

درجه تحصیل: دکترای علوم اقتصادی

تیزس دکترا: "جایگاه کشور های پیرامونی در نظام جهانی پول"

تجارب کاری

۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ استاد دانشکده علوم اقتصادی در دانشگاه کابل

۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ همکار "انستیتوت تیوری های انکشاف و سیاست انکشاف اقتصادی" در دانشگاه بوخوم / جمهوری اتحادی آلمان

۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶  رییس "بنیاد پژوهشی افغانستان – Institute for Afghanistan Research  - در بن/ جمهوری اتحادی آلمان

۱۹۸۶ تا ۲۰۱۰ مسوول و آمر بخش های دری و پشتوی رادیو دویچه وله – صدای آلمان –

آثار نویسنده:

اول: بزبان آلمانی

1.  Said Musa Samimy, Afghanistan - Hintergründe der sowjetischen Invasion, Studienverlag D. N. Brockmeyer, 1983, 155 Seiten

سیدموسی صمیمی: افغانستان  – پس منظر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی –

2 . Said Musa Samimy, Afghanistan, Bumerang einer Strafexpedition? Institut für Afghanistan Forschung, Pahl Rugenstein Verlag; Nachfolger GmbH, Bonn, 1992, 221 Seiten

سیدموسی صمیمی، افغانستان – برگشت پذیری حملات جزایی؟ -

3.  Said Musa samimy, Afghanistan – Gefangener seiner eigenen Widersprüche? Institut für Afghanistan Forschung, Pahl Rugenstein Verlag; Nachfolger GmbH, Bonn, 1993, 225 Seiten

سیدموسی صمیمی، افغانستان – در بند تضاد های خودی؟ -

4 . Sid Musa Samimy, Afghanistan – Tragödie ohne Ende? Horlemann-Verlag, Bad Honnef, 2013, 278 Seiten

سیدموسی صمیم، افغانستان – تراژیدی پایان ناپذیر؟-

5 . Said Musa Samimy, Afghanistan – Hintergründe eines gescheiterten Staates – Freiling und Hoffmann GmbH & Co. KG, 2016, 368 Seiten

سیدموسی صمیمی، افغانستان – پس منظر یک دولت ناکام - متلاشی –

 

6 . Said Musa Samimy, Pufferstaat – Zum Debakel der „Legitimation“ der politischen Herrschaft in Afghanistan

سیدموسی صمیمی، افغانستان – کشور حایل، در مورد فروشکستن مشروعیت حاکمیت سیاسی در افغانستان

 

 

دوم: بزبان فارسی

۱. داکتر سیدموسی صمیمی، "گفتمان بحران افغانستان"، د ملالی مطبعه، قندهار، چاپ: ۲۰۱۴، ۴۵۹ صفحه

۲. داکتر سیدموسی صمیمی، "کالبد شکافی بحران افغانستان"، چاپ ستاره تلاش – کابل، تابستان ۱۳۹۶، ۴۰۰ صفحه

۳. داکتر سیدموسی صمیمی، "پرخاشگری دینی – در گسترهء امپراتوری اعراب – "، انتشارات شاهمامه، هلند، چاپ: بهار ۲۰۱۹، ۱۳۳ صفحه

۴. داکتر سید موسی صمیمی و ضیاالدین صدر، "افغانستان – سرزمین آسیب های بی روزنه" – انتشارات شاهمامه، هلند، چاپ: تابستان ۲۰۱۹،    صفحه  ۱۷۱

۵. داکتر سید موسی صمیمی ، "فرگشت حهانی شدن" – انتشارات شاهمامه، هلند، چاپ: اکتبر ۲۰۲۱،  صفحه  ۵۲۲

 

 

 

 

 

 

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها