۲۶ سرطان  ۱۳۵۲ کودتای ننگین داوودخا ن  

با مصیبتهای بی پایان وطن عزیز ما افغانستان
نیم قرن پیش، داوودخان در غیاب پسر کاکای خود محمد ظاهر شاه پادشاه وقت افغانستان که در خارج از کشور رفته بودند خائنانه ازپشت خنجر زده وکودتای ننگین خودرا بنام جمهوریت افغانستان براه انداخت.

این جمهوریت قلابی به صد چند بدتر از زمان شاهی بود.دکتاتوری وظلم با بی امنیت ها بیحد باندازهء بود که انسان را بیاد فرعون ها، موسولونی ها،هتلرها،ستالین ها و....می انداخت. ظلم، استبداد واختناق بقدری بود که هیچ کس نمی توانست برخلاف رأی وعقیدهءوی وهمدستان خاین پرچمی و خلقی اش حرفی بزند.اگر سر شخصی باصطلاح بوی قورمه میداد باچنین کاری به قتل رسیده ویاروانه زندانهای طویل المدت با شکنجه های زیاد مواجه میشدند.
داوود خان همه اختیارات دولت را مختص خود نموده بود.خودرا بصفت رئیس جمهور،صدراعظم،وزیر دفاع و وزیر خارجه اعلام نموده بود.اوفکر میکرد که خودش عقل کل بوده وهیچ شخص دیگرباندازهء وی لیاقت ودانائی ندارد. ازمظالم  بی حد وحصرش ملک  خان عبدالرحیمزی که یکی ازلایق ترین وزرای کابینه اش دروقت صدارتش بوده ووزارت های مالیه و اقتصاد راپیش می برده است با مرحوم میر علی اصغر شعاع که یکی از علمای برجستهء اهل تشیع بوده و برعلاوه لسانهای فارسی،پشتو وعربی به لسانهای انگلیسی ،جرمنی وفرانسوی تسلط کامل داشتند وبنیان گزار دایرة المعارف افغنسان بودند.به بهانهءاقدام به کودتا بالغ بر بیست سال با شکنجه های طاقت فرسا زندانی کرد.
داوود خان وهمکاران کمونست وبی دینش یک تعداد زیاد علمای دینی، صاحب منصبان وجنرالان اردو،فرهیختگان زمان ظاهر شاهی را مانند مرحوم میوندوال، قومندان مدافع هوائی،ما ما زرغون شاه،موسی شفیق،  خان محمدخان مرستیال، شاهپوراحمدزی وصدها خدمتگارواقعی کشور را بصورت بسیا رفجیع قتل عا م نموده وگورهای دسته جمعی را ازقتل مظلومان بی گناه پر نمودند.       
داوودخان شخصی بود فوق العاده متعصب مذهبی،لسانی منطقوی وقا تل هزاران بیگناه دروطن عزیزما.  یک انسان بسیار مستبد،خودخواه و دیوانهء مطلق بود.به فامیل خودوبه تمام ملت افغانستان خیانت وجفا نمود وبا آوردن جمهوری قلابی ونمایشی همه نهضت های ده سالهء دوره دیموکراسی یا دههء قانون اساسی را که وطن ما روز به روزخوبتر شده میرفت کاملاً بربادکرده ویک دوره اختناق واستبداد را با ظلم های که در
وطن ما سابقه نداشت بوجود آورد. اودرزمانیکه نائب الحکومه هرات وقندهار بود، نانپز یک نانوائی را که وزن نانش کم بود نمرود وار زنده در تنور سوزان انداخته بود درحالیکه مقصرنانپزنبوده بلکه کسیکه ذغاله ها را وزن میکرده بوده است.

 خداوند کریم  درقرآن عظیم میفرماید:
هرکسیکه یک انسان را بناحق بقتل برساند،مانند کسی است که تمام عالم بشریت را بقتل رسانیده باشد.
 
  ازاساسات اسلامی وخصوصاً از ارشادات اهل البیت عصمت وطهارت (ع) آنست که هرکسی ازظالم یا قا تل حمایت وطرفداری می کند،درجرم اوشریک می باشد ودر آخرت با ظالم محشور می شود. 
خدا نکند که ما ازحمایت چنین شخص  ظالم که پروردهء دست هاشم جلاد بود، درآخرت  با او محشور شویم. اگرداوود همان کودتای منحوس وننگین 26سرطان را نمی کرد، خلقی ها وپرچمی های وطن فروش ونوکران روس ها از کجا می شدند؟ مجاهدین به نام که اکثر شان غارتگران وقاتلان بودند،از کجا می شدند؟ .
دورهءطالبان خونخوار دور ازاسلام ودور از انسانیت از کجا می شد؟.
دورهء کرزی وطن فروش وغنی بی دین وچهل ساله نوکر امریکا ،از کجا می شد؟
ترک خانه وکاشانهء میلیونها انسان هموطن ما صورت نمیگرفت درحدود .سه ملیون یا بیشترهم میهنان  بی گناه بقتل نمی رسیدند.
 این جنایت ها ومظالم داوود ویارانش آنقدر زیاد است که نمی شود با چند سطری از آن یاد آوری کرد.
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۶ سرطان ۱۴۰۲

درآخر میخواهم پارچه شعری را که به همین ارطباط چند سال قبل سروده بودم خدمت علاقمندان ارایه نمایم.

داوود خان ظالم

زظلمت گشتی داوود،خان برباد
همه خُردوبزرگ،تا طفل نوزاد
به چهارروزه قدرت فانی در ین دهر
خراب کردی، دو دهر از بیخ وبنیاد
گرفتی خلق وپرچم را توهمکار
که بودند نوکران روس الحاد
اگر خلق و،وگر پرجم نمی بود
نمی شد ملک ما اینگونه بربا د
اگرچه خودبودی از دل وطندوست
زخود خواهی،وطن کردی تو برباد
بکشتی بی گناهان را توبسیار
زدستت شد هزاران خانه برباد
شکنجه کردی بیحد، هرکه خواستی
نه ترسی ازخدا،نی داد وفریاد
رسانیدی بقتل مردان کشور
که بوده اند به ملک،صالح اولاد
شکنجه کرده کشتی میوندوال مظلوم
ملک خان وشعاع وخیلی افراد
 
همه قتل ها که تا امروز به میهن
شود خون همه بر گردنت باد
نمودی "حیدری" یادی زفرعرعون
بس است آخردگر،از ظالمان یاد
خداوند عادل وداناست زاعمال
بگیر داد مظلوما ن،زشداد

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۱،۴،۲۰۲۱،سدنی   

 
 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها