تبصره مختصر در باره کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲

سردار محمد داود خان شهید مخالفت با نظام شاهی و یا شخص شاه نداشت و اگر داود خان شهید مخالفت به نظام شاهی میداشت در دوره صدارت خود برعلاوه اینکه از محبوبیت زیادی در ملت مخصوصا طبقه نسوان برخوردار بود تمام نیروی نظامی نیز در اختیارش بود میتوانست در عوض استعفی از صدارت کودتا نماید و با سقوط سلطنت مطلقه جمهوریت را اعلان کند

اما او میخواست در زیر چطر نظام شاهی مشروط چون انگلستان دیموکراسی را بصورت تدریجی تطبیق نماید و آنرا درصورت انتخابش به حیث نماینده ملت در شوری ملی و سپس بحیث صدر اعظم در سایه شاهی مشروط میدید اما متاسفانه چند نفر عضوه تدوین قانون اساسی به مشوره سردار عبدالولی به اساس ماده ۲۴ در قانون اساسی مانع فعلیتهای او در سیاست گردید. و سرانجام چون دید که نظام سلطنت در حالت سقوط است و احتمالا سردار ولی با کودتای نظامی شاهی مشروط را مجددا به شاهی مطلقه ببرد لهذا مجبور به انجام کودتای سفید شود. سردار محمد داود خان شهید به خانم اندیا دختر شاه امان الله غازی اعتراف م یکرد که الهام از کارها و عشق سرشار امان الله خان برای تطبیق دیموکراسی و آبادانی مادروطن خود گرفته بود با تفاوت اینکه شاه امان الله غازی با عجله بدون در نظرداشت دسایس انگلیس و جامعه سنتی مذهبی مادر وطن خود دیموکراسی را به عجله تطبیق میکرد، اما سردار محمد داود خان شهید با آموزش از دوره شاه امان الله غازی تطبیق دیموکراسی را مطابق شرایط وقت و زمان تطبیق می نمود چنانکه تطبیق برداشتن حجاب زنان و دادن حقوق مساوی برای زنان با مردان با اعتدال و تدریج میخواست دیموکراسی را تطبیق نماید اما متاسفانه فرصت برایش داده نشد قربانی دسایس شرق و غرب گردید و مادروطنما را با شهادت اولین رایس جمهور صدیق ، پاک و نهایت وطندوست که دور بینای وسیع با حفظ استقلال، حاکمیت ملی و ارضی دیموکراسی را تطبیق و مادروطن خود را بطرف پیشرفت و تعالی سوق دهد، اما بد بختانه در دسایس داخلی و رقابتهای قدرتهای شرق و غرب جام شهادت را نوشید و مادر وطن الی امروز به گودال بدبختی سوق داده شد. .

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها