قيام سال ۱۳۲۴ صافی های  کُنر  عليه رژيم خاندانی نادرشاه (۴) (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

آمادگی برای سرکوب مسلحانه، جواب حکومت  خاندانی به خواسته های اقوام  کُنر
حکومت پلان آمادگی سرکوب مسلحانۀ مردم  کُنر  را بعد از آن گرفت که نتوانست سران قوم صافی را مثل ملک قيس و سران  ديگر قومی سمت مشرقی اول برای مذاکره دعوت و بعد از آن دستگير کند.

اخبار روز

14 قوس 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها