شکل گیری اوليه دولت مدن در افغانستان

 نویسنده زینب سونگور
برگردان داکتر لعل زاد
این مقاله را با نظرداشت اهمیت پژوهشی آن و جدا از اینکه نقدهای کوچکی در برخی موارد بر آن وارد است، بدون هرگونه تبصره ای خدمت دوستان و علاقمندان مسایل تاریخی و سیاسی کشور تقدیم می نمایم.

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها