گله طالبان از کشورهای اسلامی. 

بنازم مال خیر محمد خان خیر خواه وزیر سرپرست اطالعات و فرهنگ طالبان را که، از اسلام حرف میزند واز کشورهای اسلامی گله میکند که امارت نامنهاد شان را به رسمیت نمی شناسند. 

اینها تصور میکنند که تنها با ادای کلمه شهادت آنها مسلمان اند و نمیدانند که کلمه شریف تنها به ادای آن به زبان نیست بلکه تصدیق به قلب نیز میباشد یعنی اعمال و کردار شان طبق هدایات قرآنی و آحادیث مواثق نبوی نیز میباشد. آیا اعمال غیر انسانی شما که در مقابل زنان انجام میدهید اسلامی و مطابق به فرهنگ افغانی و جهانی میباشد؟ اینک یکی از صدها نمونه آن در ذیل بحضورجناب شما پیشکش میشود همچنان طبق خبر اخیر امروز که شما مغایر هدایات قرآن عظیم آلشان که درخت در چندین آیات متبرکه به نام )شجر( یاد شده  سر دشمنی را با درختان مثمر که بیانگر یکی از قدرتهای خداوند متعال و سرمایه ملی اند گرفته اید و به دستور پاکستان چون دوره اول خود که درختان پسته ،بادام و تاکهای انگوری را قطع میکردید باز هم طبق دست ور آنها عمل میکنید آیا این اسلام است؟ تحقیر و توهین زنان و مردان بیگناه که شما هر روز انجام میدهید اسلامی است ؟
آیا در کدام جای قرآن کشتن انتحاری آمده که شما به آن افتخار می نماید ؟
آقای خیرخواه که دشمنی به خیرخواهی دارید در کدام قسمت قرآن عظیم آلشان و کدام حدیث مبارک آمده که زنان از تعلیم و کار منع اند؟ 
حال شما انتظار دارید که کشورهای اسلامی شما را به رسمیت بشناسند! آیا میدانید که اعمال غیر اسلامی شما نه تنها برای ملت افغان به جهان اسلام و غیر مسلمان شرم اور و ننگین است بلکه اسلام را نیز در جهان بدنام میکنید.
هموطنان گرانقدر حال کارد به گلو رسیده باید یک مشت اهنین برای احقاق حقوق خود و ناموس مادروطن شوید یعنی برخیزید انقالب مسالمت امیز سرتاسری را در جهان به راه اندازید و مادروطن به میراث مانده نیاکان خود را از شر مزدوران پاکستان نجات دهید .
 با عرض حرمت
 افغان خادم افغان. 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها