اعلامیه شورای انسجام مردم افغانستان با همصدایی جریانهای سیاسی و مدنی کشور در رابطه به مذاکرات مسکو

مجمع نهاد های سیاسی، اجتماعی و مدنی در توافق و برای انعکاس خواسته های برحق مردم افغانستان نکات ذیل را در مورد اجلس مسکو خاطر نشان میسازد 
قدردانی میداریم ونقش فعال کشورهای منطقه در استقرار صلح امنیت و ثبات دایمی و نظام برخواسته از اراده آزاد ما  از کمک و سهم گیری کشورهای منطقه در رسیدگی

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها