نقد مقاله مسله ملیت ها و وحدت ملی در افغانستان

نقد مقاله مسله ملیت ها و وحدت ملی در افغانستان مقاله ایست از آقای شیر آهنگر که در فیسبوک شفق همراه بروز یافت. در این مقاله که گویا پاسخ به سوالات رفقا است. آهنگر به چندین موضوع بسیار مهم پرداخته است.

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها