جایگاه مبهم افغانستان در سیستم های امنیتی منطقه ای

این پژوهش جایگاه مبهم افغانستان در سیستم های امنیتی منطقه ای را بررسی می کند. پژوهشگران مختلف در باره جایگاه کشور ها در مناطق امنیتی دیدگاه های متفاوتی دارند
 

اخبار روز

14 قوس 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها