گزارش سفر هونیگبرگر به کابل

نویسنده دکتور مارتین  هونیگبرگر

برگردان پروفیسور لعل زاد

امسال قافله لوهاتی در بارگیری دیره ناوقت کرد. ما آن محل را تا ۱۸ می ترک نکردیم و در ۲۸ جون به کابل ذسیدیم. گرمی در جریان فوق العاده زیاد و حتی بیشتر از لاهور بود.

 

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها