ترجمهٔ دری نامهٔ سرگشاده به جنرال عاصم منیر لوی درستیز پاکستان

۲۷ جنوری ۲۰۲۴
جناب محترم جنرال عاصم منیرلوی درستیز پاکستان
به قول اکسپرس تربیون شما در یک گردهمائی محصلین پوهنتونهای ملکی و نظامی طی اظهارات خصمانه علیه افغانستان ادعا کرده اید که «پاکستان۵۰ سال به ۵ میلیون مهاجر افغان نان داده است». چون این کنایهٔ تحقیر آمیزشما متوجه مهاجرین افغان و در واقع همه مردم افغانستان میشود،

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا وظیفهٔ خود میداند تا با استناد به واقعیتهای تاریخی به رد این ادعای شما بپردازد.  
پاکستان قبل از تجاوز روسها به افغانستان درنتیجهٔ شکست مفتضحانه در ۱۹۷۱ در برابر هند , کودتای جنرال ضیاالحق در برابرحزب مردم پاکستان و تعقیب جزائی ذوالفقارعلی بوتوبه اتهام قتل که درعقب آن ارتش قرار داشت ومیتوانست به نا  آرامی اجتماعی دامن بزند،  در یک حالت سردرگمی و تجرید سیاسی بین المللی و فقر شدید اقتصادی قرار داشت. آیا چنین کشوری قادر به نان دادن به ۵ میلیون مهاجرکشور همسایه بوده میتواند؟ نخیر. کودتای نظامی اپریل ۱۹۷۸ در افغانستان، آغاز جنگ مقاومت ضد کودتا چیان و روسها درافغانستان، اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی ومجبورشدن مردم افغانستان به فرار به کشور شما اگر برای افغانستان آغاز یک مصیبت بی انتها بود، برای پاکستان یک چانس طلایی برای برامدن از تجرید و عهده دارشدن نقش تسهیل کنندهٔ جنگ سرد امریکا با شوروی در سرزمین افغانستان بود. در حالیکه مردم شریف پاکستان افغانها ها را بحیث برادر و همسایه به مناطق شان استقبال میکردند، ارتش و استخبارات نظامی پاکستان به مهاجرین افغان بحیث گاو شیری میدیدند. برای توضیح بهتر این مطلب توجه شما را به نکات ذیل جلب میکنیم: 
a.    به گواهی اسناد تاریخی و کتابهای نوشته شده توسط محققین غربی، بعد از اشغال افغانستان توسط روسها، پاکستان در در جریان معاملهٔ که با امریکا و متحدینش نمود، شرط گذاشت  تا در بدل تبدیل شدن کشور خویش به پایگاه لوژستیکی- آموزشی،  ارائهٔ تعلیمات نظامی و مرکزتوزیع و ارسال اسلحه به جبهات جنگی ضد شوروی، دول غربی درپهلوی کمکهای نظامی ومالی به پاکستان، بگذارند تا ارائهٔ خدمات فوق توسط ماموران استخباراتی پاکستان تحت رهبری اي.اس.آی صورت بگیرد. بدین ترتیب آی.اس.آی که شما یک دوره رئیس آن نیزبودید،  توانائی آن را پیدا کرد تا با در دست داشتن شریان های مالی و تسلیحاتی به احزاب اسلامیست وابسته بخود سهم زیاد داده جنگ آستقلال طلبانه و آزادیخواهانهٔ مردم افغانستان را از مسیر اصلی اش انحراف داده و به جنگ اسلام علیه کفرتغیر شکل بدهد. ارتش پاکستان توانست با استفاده از سیل کمکهای دول غربی و عربی برای مهاجرین افغانستان،  ده ها هزار تبعهٔ خود را با معاش دالری استخدام نموده آنها را به آب ونانی برساند و در ضمن از طریق آنها رهبری امور فوق و امکان سمتدهی آن را در جهت منافع استراتیژیک پاکستان که تبدیل کردن افغانستان به عمق استراتیزیک کشور شما بود، بپردازد. 
b.    از سال ۱۹۸۰ سالانه ده ها میلیارد دالر کمک های پولی و غذائی ازجانب مؤسسات بین المللی و دول غربی، ملل متحد، و کشورهای عربی برای مهاجرین افغانهای درپاکستان ارسال میشد. این کمکها به ذخیره خانه های آی.اس.آی انتقال می یافت . صرف بخشی از آن در برابر جنگنیدن یک عضو فامیل مهاجردر صفوف یکی از تنظیمهای تحت پوشش آی.اس.آی به مهاجرین کمپ ها توزیع و بقیه را حکومت ضیاالحق  حیف ومیل میکرد. شاید منظور شما از نان دادن همین توزیع بخش کوچکی از کمک های غذایی و طبی غربی ها به مهاجرین افغان باشد. 
c.    ارتش پاکستان تسلیحات جدید و مدرن را که در چوکات جنگ سرد توسط ایالات متحده و متحدین، چین و دول عربی خریداری و برای جنگ افغانستان ارسال میشد، در ذخایرتسلیحاتی خود جابجا میکرد و در عوض تعداد کمی اسلحهٔ استفاده شده و کهنه را در اختیار تنظیمهای تحت پوشش خویش قرار میداد تا به افغانستان بفرستند. این تنظیمها هم اسلحهٔ مذکور را بالای نیرو های مقاومت ضدروسی داخل کشور میفروختند. 
d.    علاقمندی استراتیژیک امریکا به جنگ مقاومت مردم افغانستان و موجودیت صد ها هزار مهاجر افغان در پاکستان، دول غربی ومؤسسات بین المللی را ناچار به  تماس گیری با پاکستان تجرید وتحریم شده‌ٔ سالهای قبل از ۱۹۷۹ ساخت. بدینترتیب انزوای سیاسی پاکستان خاتمه یافت. مؤسسات پولی بین المللی دوباره حاضر به قرضه دادن به پاکستان شدند. کمکهای امریکا که در بدل معاملهٔ فوق به پاکستان داده شد، جان تازه به اقتصاد پاکستان داد که در لبهٔ افلاس قرار داشت. 
e.    دریافت طیارات  F16  آرزوی دیرین ارتش پاکستان بود اما بعد از کودتای نظامی ضیاالحق جریان مذاکرات خرید این جت های جنگی توسط امریکا متوقف شده بود. بعد از اینکه ارتش پاکستان خاک خود و دسترسی به مهاجرین افغان را برای عملیات جنگ سرد استخباراتی علیه شوروی درافغانستان در اختیار امریکا قرار داد، دولت امریکا حاضرشد در یک بسته کمکهای نظامی نخستین طیارات F16 را سرازسال ۱۹۸۲ در دسترس پاکستان قرار دهد. 
f.    در سالهای ۸۰ قرن بیستم که پاکستان بخاطرنقش تسهیل کننده اش در جنگ افغانها علیه شوروی از امریکا امتیاز جوئی میکرد، ایالات متحده حاضرشد در بدل این همکاری پاکستان، چشمان خود را دربرابر فعالیتهای کمیسیون انرژی اتمی پاکستان برای تولید بمب اتمی ببندد. در سال ۱۹۸۸ پاکستان توانسته بود یورانیم غنی شدهٔ کافی برای تولید چندین بمب اتمی ذخیره کند. اعتراض ایالات متحده در این زمینه زمانی بلند شد که دراواخر سالهای ۹۰ خبر فروش اسرارعلمی و اطلاعاتی درموردساخت یورانیوم غنی شده ومراجع تهیه پرزه جات لازمهٔ اسلحهٔ اتمی در بازار سیاه توسط تیم عبدالقادر خان، پدر بمب اتمی پاکستان و فروش آن به ایران، لیبیا و کوریای جنوبی انتشاریافت. 
g.    بعد از وقایع وحشتناک ۱۱ سپتمبر، حملهٔ نظامی امریکا به افغانستان وسقوط طالبان، دولت و ارتش پاکستان نتوانست کوشش غرب برای بازسازی سیاسی واقتصادی افغانستان راتحمل کند. ارتش و استخبارات نظامی پاکستان میخواهند افغانستان را همیشه در حال جنگ و نا آرامی حفظ کنند. سازماندهی مجدد طالبان متواری شده در پاکستان ازسالهای ۲۰۰۳ بعد وتأمین ضروریات آنها برای آغاز جنگ دیگری علیه افغانستان به ابتکار آس اس.آی صورت گرفت. هدف این تصمیم جلوگیری از بازسازی افغانستان وزمینه سازی سیاسی برای امتیازگیری نظامی و مالی از ناتونیز بود. امریکا تنها دربرابرتأمین امنیت کاروان لوژستیکی ناتوسالانه ۷ میلیارد دالربه پاکستان می پرداخت. این حد اقل دوبرابرمصارف سالانهٔ امریکا برای بازسازی افغانستان بود.  جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا شنوندهٔ خوب برای لابی گران پاکستان است. بهانهٔ مبارزه با تروریسم تاکتیک ارتش پاکستان برای حصول میلیارد ها دالر از امریکا است. قصرسفید میداند که آی.اس.آی مادرگروه های تروریستی در منطقه است وبرآنها کنترول کامل دارد، اما بخاطر اقناع شهروندان وکانگرس، مصارف پروژه های استخباراتی مشترک خود با ارتش پاکستان را تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» به دولت پاکستان ارسال میکند. تیاترتبلیغاتی کنونی براه انداخته شده توسط حکومت مؤقت پاکستان مبنی بر ارتباط دادن حملات تروریستی داخل پاکستان به افغانستان  و ادعای استفاده از اسلحه ای که ایالات متحده امریکا به قوای مسلح افغانستان داده بود در این حملات، و اتهام نقش مهاجرین افغان دراین حملات، درچوکات همین تاکتیک قابل درک میباشد. درسال ۲۰۲۲، ارتش پاکستان توانست با همین ادعای مبارزه با تروریسم، جو بایدن را وادار به امضای قرارداد واگذاری نوع انکشاف یافتهٔ جت های جنگی F16 بسازد. حالا ارتش پاکستان میخواهد با همین بهانه  از لحاظ سیاسی راه را برای کمک های مالی امریکا هموارسازد. درضمن با تبلیغ کر کننده به جهان القأ کند که مومجودیت سلاح های امریکائی در افغانستان تهدید امنیتی به پاکستان است.  در سالهای آغازین خروج نیرو های امریکائی از افغانستان، ایالات متحده میخواست اسلحهٔ ثقیلهٔ استفاده شده در افغانستان را که انتقال آن به امریکا پر هزینه بود، به افغانستان بدهد اما لابی ارتش پاکستان برند شد. آقای جنرال، شما میخواهید همان تجربه تکرار  شود ویکباردیگر افغانستان را فاقد وسایل دفاعی بسازید. 
شما با طالبان افغان مشکلی ندارید. آنها دوستان شما اند. ملا هیبت الله فتوا داده است که جنگ علیه دولت پاکستان حرام است. رهبران همه گروه های دهشت افگن منطقه دوستان شما و دست پرورده های تان اند. فکر میکنیم شما به اینها و تنظیمهای هفتگانهٔ تحت پوشش آی.اس.آی نان داده باشید. حساب آنها از حساب مردم افغانستان کاملاً جدا میباشد. ما پناهندگان افغان در اروپا شاهدان عینی حالت رقتبارهموطنان مهاجرخود در پاکستان بودیم واین تاریخ را برای نسل های آینده می نویسیم. 
فدرا سیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا اظهارات شما در مورد مهاجرین افغان و مردم افغانستان را توهین به یک ملت قهرمان دانسته و بشدت محکوم میکند.  وقتی خبرکشته شدن افراد ملکی درحملات انتحاری در پاکستان را می شنویم، متأثرشده و بیاد ده ها هزار هموطن ملکی خویش می افتیم که توسط مواد انفجاری مورد استفادهٔ ارتش ها،  که دهشت افگنان طی بیست سال گذشته آنرا از پاکستان با خود می آوردند، کشته شدند و خانواده های شان بی سرپرست ماندند. داعش خراسان هنوز هم با عبور از خط فرضی دیورند و ورود به افغانستان، بخشی از مردم بی بضاعت اما با همت ما را بخاطر تعلقات مذهبی و یا قومی شان دسته دسته قتل میکنند.  حملات دهشت افگنی که امروز درافغانستان یا پاکستان صورت میگیرد، نتیجهٔ مستقیم پالیسی استفاده ازگروه های نیابتی دهشت افگن بحیث وسیلهٔ بدست آوردن اهداف سیاست خارجی اعمال شده توسط  اردو و استخبارات نظامی پاکستان است. توصیهٔ ما به شما آقای عاصم منیر و سایرجنرالهای پاکستانی این است که  شهامت پذیرش این خبط سیاسی خویش را پیدا کنید و به اصلاح آن بپردازید. اگرمدارس دینی تروریست پرور تان را نبندید و بخشی از خاک تان را که کماکان مرکز تربیت ، تولید وصدور تروریست به کشورهای همسایه است، به همین شکل حفظ کنید، آنروز دور نخواهد بود که شاهد تجزیهٔ و ازهمپاشی کشور تان بدست دهشت افگنانی باشید، که خود پرورده اید.  
«کمیتهٔ روابط خارجی فارو»

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها