افغانستان در منطقه و جهان

در این مقطع زمانی تاریخ که جنگ ناتو به سرکردگی آمریکا با روسیه در اوکراین و جنگ اسرائیل به رهبری ایالات متحده با مردم فلسطین در غزه به پایان خود نزدیک می شود، بازی بزرگ ناتو بر محور جهان تک قطبی امریکایی با حامیان دنیای چند قطبی(چین، روسیه، هند و غیره) در قلب آسیا یعنی افغانستان برجستگی پیدا خواهد کرد.

نسخه پ دی اف کتاب

امریکا با قرارداد مرموز و پیچیدۀ قطر با طالبان و افراطیون منطقه بستر این بازی بزرگ معاصر را بر مبنای منافع استراتژیک و ژئوپولیتیک سیستم امریکایی علیه رقیبان آسیایی خود گسترانیده است. هدف دراز مدت امریکا بی ثباتی، تشنج و ناامنی در قلمرو شرق می باشد تا از گسترش عملی، تعادل و ثبات جهان چند قطبی که با منافع استراتژیک و ژئوپلیتیک قدرت‏های شرقی همنوایی دارد، جلوگیری کند.

استفادۀ ابزاری از افراطیت و انگیزه های تندروانۀ مذهبی بعد از جنگ جهانی دوم، در دوران حاکمیت جهان دو قطبی(شوروی سابق و امریکا)  هماره سلاح خونریز و ابزار جهل و تاریکی در دست ناتو به رهبری امریکا بوده است که ما اوج آن را بعد از یورش نظامی شوروی سابق به افغانستان (خاصه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) مشاهده کرده می‏‏ توانیم و به نحوی از انحا تا کنون ادامه دارد؛ قرارداد قطر و جابه جایی افراطیون منطقه در افغانستان مثال بارز اخیر می باشد که امریکا به آن با دید استراتژیک می نگرد.

برای درک، شناخت و آگاهی از این پلان و نقشۀ استراتژیک خطرناک، پیچیده و ویرانگر نیاز به مطالعات و پژوهش‏های ژرف داخلی، منطقوی و بین المللی می باشد؛ به بیان دیگر این هجوم ترکیبی، مغلق و چند بعدی تمام نخبگان، آگاهان و حامیان افغانستان و کشورهای همسایه و ملل ذی نفع را به مبارزه می طلبد. این بازی بزرگ معاصر در واقع بین شرق و غرب بر سر شکل، ترکیب و شیرازه بندی نظم و چینش آیندۀ منطقوی و جهانی خواهد بود؛ استفادۀ ابزاری ناتو به سرکردگی امریکا از افراطیون بر سر راه اتحاد، توسعه و شکوفایی کشورهای شرقی و مردم آسیا موانع ایجاد می کند.

کتاب (افغانستان در منطقه و جهان) می تواند یکی از منابع آگاهی دهنده در این زمینه باشد؛ به این سبب این مجموعۀ معلوماتی و پژوهشی را در این برّش زمانی و مقطع تاریخی در اختیار عموم می‏گذارم. هدف و آرزوی ما تأمین امنیت، ثبات، آرامش، رفاه و سعادت مردم شرق و غرب در جهانی خالی از جنگ، کشتار، تجاوز، تیوری‏های توطئه، دسیسه های نفرت انگیز، افراطیت ، جهل و تاریک اندیشی می باشد. امیدواریم که دنیای فردا بهتر از جهان پرآشوب دیروز و امروز باشد.

                                   رسول پویان
                                   29/2/2024   
 

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها