جنگ فاقد آرمان اخلاقی یا جنگ کثیف

یادداشت نگارنده: مقاله ای را که مطالعه می نمائید در سال 2022 خامه گردیده بود که نمی دانم به دلایلی به نشر سپرده نه شد؛ اما اینک که جرایم ضد بشری رژیم صهیونیست بیداد میکند و روزانه ما اخبار شهادت صد ها کودکان، زنان، سالخورده گان و غیر نظامیان معصوم فلسطینی را می شنویم و وجدان ما می لرزد،

به ماهیت شنیع ترین سیمای یک نظام کشتار و ظالم می اندیشیم، بالخصوص دو سه روز قبل از این تیرباران و بمببارد انسان های معصوم و گرسنه را در رسانه ها دیدیم که برای دستیابی به لقمه نانی  در حال جمع شدن بودند و عساکر رژیم صهیونیت اسرائیل با تیر باران صد ها تن شان را شهید نمود. قابل توضیح است که تا حال بیش از 30هزار فلسطینی شهید گردیده اند. جنایات صهیونیست ها تنها شامل تعریف وقایع اخیر نه بلکه کشتار تمام غیر نظامیان مظلوم فلسطینی در طی این مدت جنگ را دربر دارد که مسئولیت آن به  دوش صهیونیست ها می باشد. 
این مقاله حال با شرح مختصر وقایع امروزی به صورت آتی ترتیب و پیشکش میگردد:  
دو حوزۀ متفاوت "اخلاق" و "جنگ" چندان سازگار به نظر نمی آیند، ولی اهدافی که یک جنگ دنبال میکند و یا تناقضی که میان اهداف و طرز تحقق این اهداف به وسیلۀ  شیوۀ جنگی که به اجرا گذاشته می شود، می تواند مناقض اصول و رؤش های اخلاقی نیز باشد، به این خاطر مفهوم وجود و فقدان اخلاق در آرمان جنگ کنندگان و رؤش آنها جستجو میگردد.
گرچه در دنیای امروزی موارد ناچیزی مانده اند که شامل حوزۀ اخلاق شناخته شوند، زیرا در متون ملی و بین المللی  جهان، اینگونه رؤش ها، اعمال و افعال غالباً در ردیف موارد تخلفات ملی و بین المللی درج اسناد مربوط و ضوابط میثاقی گردیده اند . 
تاریخ حیات انسان گویای آن است که عمر جنگ و حضور آن در زندگی انسان، بسیار بیشتر و سالمندتر از پدید آمدن اخلاق میان انسان ها می باشد، واقعیت این خواهد بود که شاید هیچ جنگی با اصول و ارزش های اخلاق مطابقت نداشته باشد، هر جنگی به طور اجتناب ناپذیر کلاً و یا قسماً متعرض و مهاجم بر ارزش های اخلاقی خواهد بود. اما چرا پس اصطلاح جنگ های فاقد آرمان اخلاقی به کار میرود...؟؟ ... و خصوصیت می یابد...؟؟  پاسخ این است که آن جنگ های که در کنار نقض حقوق حیات، ویرانگری، تخریب و معیوب گردانی انسان و محیط زندگی اش، به له کردن و خرد و خمیر کردن ارزش های اخلاقی متبارز انسانی نیز منجر می گردد و از نگاه اخلاقی سطح وخامت و شناعت آن بلند می باشد، در کنار ماهیت جنایت ضد بشری آن، خصوصیت نقض ارزش های پاک اخلاقی انسانی، نیز تذکر داده می شود، به این صورت است که ما با جنگ های فاقد آرمان اخلاقی  و یا جنگ کثیف سر و کار پیدا میکنیم.  
در اقدامات نظامی طرف های جنگ بعضاً به اصطلاح به "جنگ فاقد آرمان اخلاقی یا جنگ کثیف" بر می خوریم، آخر این نوع جنگ چه نوع جنگی خواهد بود... از نگاه تمازیوس آلمانی (قرن 18 م) اخلاق اصول حاکم بر وجدان و معنویات انسانی است و امانویل کانت نیز اخلاق را رعایت اصول معنوی میداند، از این جایگاه اگر به آن خصایل مخرش و خلاف اخلاق بنگریم؛ جنگ فاقد آرمان اخلاقی همان جنگی خواهد بود که در ورای ضوابط اخلاقی و وجدان انسانی مطرح باشد و یا به آن روش های جنگی که از حد رعایت ضابطه های اخلاقی فرا رفته باشد، جنگ فاقد آرمان اخلاقی و جنگ کثیف شناخته خواهد شد. با تأکید برا ین تذکر که رویه های زیاد خلاف اخلاق  در حوزۀ حقوق بین المللی شامل موارد"نقض حقوق بشری" و نیز در تعریف " جنایات ضد بشری تداخل می یابند، یعنی میتوان گفت یک جنگ شنیع ضد اخلاق و یک جنگ کثیف در عین حال یک جنایت جنگی  از نوع جنایت ضد بشری نیز محسوب می شود.
جنگ ها دارای محتوی و نمود های گوناگونی اند گاهی یک جنگ بر بنیاد ماهیتش نامگذاری می شود و گاهی هم بر اساس شکل و نحوۀ اجرای برونی آن.  جنگ عادلانه، جنگ تدافعی، جنگ تجاوزکارانه، جنگ سلطه جویانه، جنگ مشروع، جنگ فاقد آرمان اخلاقی و جنگ کثیف و... این ها اسمای اند که جنگ ها را از لحاظ ماهیت شان مشخص می نمایند. جنگ زمینی، جنگ دریایی، جنگ هوایی، جنگ های فرسایشی، جنگ های پارتیزانی و... این نام ها جنگ ها را از نگاه فُرم و شکل ظاهر آن به معرفی میگیرند. به این صورت در اینجا "جنگ فاقد آرمان اخلاقی" به معرفی گرفته می شود که نوعیت آن به دسته ای تعلق میگیرد که جنگ را ناظر بر ماهیت آن تشخیص میدهد. در این نوع جنگ وسیلۀ کثیف آرمان را نیز ناپاک می سازد، استفاده از روش ناپاک بیانگر نیت ناپاک ماهیت جنگ آور را به معرفی می گذارد 
جنگ های "فاقد آرمان اخلاقی" آن رزم های اند که خلاف وجدان بشری و ارزش های والای انسانی تشخیص می شوند، بمبارد مان مناطق غیر نظامی، کشتار کودکان و سالخوردگان، تخریب مناطق و محلات مذهبی، هجوم به شفاخانه ها، تخریب و امحای منابع حیاتی جمعی و...از جملۀ جنگ های فاقد آرمان اخلاقی شمرده خواهند شد.  کشتار جمعی دختران در ..."کاج" با عمل جنگی تروریستی نیز یک عمل جنگی فاقد آرمان اخلاقی است، می توان از کشتار دهاقین و تخریب مزارع دهقانان ما در زمان اشغال شوروی، بمبباردمان جشن عروسی هموطنان ما در هلمند توسط امریکایی ها و نیز بمباردمان شفاخانۀ ولایت کندز توسط امریکایی ها را  از نمونه های زندۀ این نوع جنگ خاطر نشان ساخت، آتش زدن به محصولات زراعتی دهاقین اوکراینی توسط ارتش روسی نیز در همین ردیف می آیند. جنگ آوران اندیشه های جنگ آفرین با محتوای ایدیولوژی های استبدادی و استثمارگرانه، نژاد پرستانه و استعماری به طور کلی در کار و زارهای جنگی شان مرتکب چنین جنگ های میگردند، برخی از ایدیولوژی های افراطی چون به اخلاق و اصول آن زیاد باور ندارند، بناءً  حین جنگ های شان به رعایت اصول اخلاق وقعی نمی گذارند، نوعی جنگ های ضد اخلاقی درحاشیۀ بسیاری از جنگ ها ارتکاب می یابد و اکثراً آنرا کتمان میکنند.
غالب جنگ های فاقد آرمان های اخلاقی با شیوه های اعمال مجرمانه (  اشکال مختلف جنایات ضد بشری) ارتکاب می یابند؛ تخریب تأسیسات اساسی که انسان ها از آن استفادۀ حیاتی می نمایند، مانند تخریب پل ها، بند های برق، مناطق و منازل رهایشی ملکی ها و گروه های غیر نظامی،  محو منابع غذایی و آتش زدن آن، و ویران کردن مکاتب، صدمه زدن جدی به طبعیت مانند استعمال مواد و وسایل محاربوی که باعث نازایی و یا لامزروع شدن  اراضی گردد. تجاوز جنسی، استعمال تجاوزات جنسی به حیث یک حربۀ جنگی، امحا و انهدام ناشیانۀ تأسیسات فرهنگی و عامه و عدم دقت و تفکیک میان تأسیسات غیر نظامی و تأسیسات عسکری 
کاربرد شیوه ها و یا ابزار غیر اخلاقی سبب تهی شدن رعایت ارزش های معنوی و یا اخلاقی جنگ میگردد مانند؛ استخدام جنایتکاران در امور جنگی، استفاده از زندانیان مجرم و جانی در پیشبرد فعالیت های حربی، همینطور اعزام و استخدام نابالغ ها در جنگ، یا استخدام جبری و با فشار و ارعاب افراد را به جنگ اعزام نمودن.
به کارگیری شیوه ها و روش های که با رسوم عادی جامعۀ انسانی مطابقت ندارد مثل استفادۀ حیوانات معصوم و مهربان که نزد انسان ها خواستنی اند در جنگ ها  و...
اخلاق در میدان و جریان جنگ تنها در نه کشتن بیگناهان، یا اطفال یا زنان و یا رعایت نه کردن اصول اخلاقی انسانی در میدان جنگ نیست، حتی تعیین و گزینش محلی برای جنگیدن و یا توسعۀ ساحات جنگی نیز می تواند نقض اخلاق در جریان جنگ باشد 
طوری که مأخذ مربوط  ثبت کرده است اصطلاح "جنگ کثیف و یا جنگ فاقد آرمان اخلاقی" انگار سابقۀ زیادی نداشته باشد؛ در یکی از مقالات تحقیقی فرانسوی تذکر رفته است که اصطلاح "جنگ کثیف" و یا جنگ خلاف اصول اخلاق انسانی بار نخست در امریکای لاتین به کار رفته است
در سال های 1960، 1970 و1980 در امریکای لاتین  جنگ های رخ داده که آن جنگ ها را به همین اصطلاح guerre sale  ( جنگ کثیف ) یاد میکردند و بار اول در سال 1983 حین محاکمۀ نظامیان مرتکب جنایات در جریان جنگ با مخالفان کمونیست شان به کار رفت این نظامیان به اتهام  ترور دولتی  و تروریزم دولتی مورد محاکمه قرار گرفتند، اصطلاح مورد بحث در همان پروسه به اعمال مانند عملیات خطرناک بر علیه مردم، و رفتار شیوۀ پولیسی به صورت خشونت آمیز ( اختطاف، شکنجه، قتل های فرا قانونی، تجاوز و ناپدید گردانیدن عمدی افراد که بر غیر نظامیان اِعمال میگردید) به همین ردیف شمرده میشد در آن جنگ ها 10000 انسان در ارجانتین، ناپدید شده بودند، در یک کشور دیگر امریکای لاتین ( ConeSud ) درحدود 50000 انسان کشته شدند. پس از این وقایع اصطلاح جنگ های خلاف موازین اخلاقی و جنگ های کثیف با بار و معنی وسیعتر در اینجا و آنجا به کار رفت. این تِرم از مفاهیم خون، وحشت، قساوت بلند، شناعت و نقض فجیع انسانیت برون آمده است.
 نمونه های بارز و واضح چنین جنگی را در اعمال ارتکابی عساکر صهیونیست  اسرائیل در باند غزه می توان دید.
 ممکن است مردم مظلوم فلسطین حال به زودی قادر به کسب استقلال نه گردد، اما تأریخ، وقایع و جنایات ارتکابی را در این جنگ هرگز فراموش نه خواهد کرد و کینه و نفرت دهشتباری که این فجایع در روح و فکر تمام انسان های نجیب عالم بشریت ایجاد کرده است، فردای صهیونیزم را تیره و تار نشان میدهد. صهیونیزم و حامیان آن چهره های شان را در صفحات تأریخ شسته و پاک نخواهند دید و نسل های آینده از مطالعۀ آن صفحات، عرق شرمساری و بغض را بر پیشانی خواهند داشت. و حماس و متحدان و تحریک کنند گان جاه طلبش اما با خبط و خام انداختن یک ستراتیژی بی فرجام و سخت ناکام نیز در این فجایع مسئولیت خواهند داشت، این پلان نافرجام در فقدان شناخت کامل از مجهز بودن دشمن به تسلیحات و امکانات بسیار پیشرفته و نیت و مورال سخت خشن و مملو از قساوت طرف مقابل بوده است که اجرای این استراتیژی جنگی منجر به شهید شدن بیش از 30 هزار انسان بیگناه، ناپدید شدن 7000 هزار دیگر و زخمی و معیوب گردیدن بیش از هفتاد هزار فلسطینی گردید و تقریباً به تخریب کامل باند غزه انجامیده و منجر به اشغال حصۀ باقیماندۀ کشور فلسطین یعنی باند غزه شد و حال چه نیرو و قدرتی به زودی قادر به آزاد سازی باند غزه خواهد بود. الغیب عندالله  

پایان

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها