«افغان» در افغانستان:بت ھا در سرزمین بت ھا

نویسنده:دکتورجیمل حنیفی
برگردان:دکتور لعل زاد
یک  ناھنجاری ھیمشگی در گفتمان دانشگاھی،سیاسی ومردمی در باره «افغان» و «افغانستان»  عبارت از فقدان مزمن درگیری آگاھانه و منظم با معرفت شناسی و ساخت معنایی در باره بر چسب هویت فارسی «افغان» و استفاده مشتقات آن در پیکر بندی معنایی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فضایی «افغانستان» است


 

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها