نظریه های قومی

نویسنده: فلیپ یانگ 2000
برگردان:دکتور لعل زاد 2024
ماهیت قومی چیست ؟
کدام نیروها قوم/قومیت را ایجاد می کنند و نگه می دارند؟
این ها پرسش های اساسی اند که نظریه های قومیت باید به آن ها پاسخ بدهند.

 

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها