کودتای ثور سرآغازفاجعه ومصیبت های چهل وشش سال تا به امروز…..

عقب گرد تاریخ وتا ثیرات عمق بنیادی راکه کودتای هفت ثور۱۳۵۷ (۲۷-اپریل ۱۹۷۸) -درافغانستان رقم زد.یک فاجعه وجنایت ویرانگر  درتاریخ مردم افغانستان است که توسط حزب دموکراتیک (باند خلق وپرچم) صورت گرفت . تاريخ وسرنوشت مردم این خطه را سالها و قرن ها به عقب راند.

  برای درک بيشترفاجعه هفت ثوربهتراست به اختصارنکات برجسته این مصیبت عصرمانرادرنظرگیریم وپی آمدننگین وجنایت بارعاملین کودتای ثور رابرشماریم:
      ۱- دراین فرصت لازم است اشاره به کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ که تورسط سردا داودبه همکاری حزب دموکراتیک وپشتیبانی دولت  شوروی آن وقت (ک ج ب) صورت گرفت .اعضای رهبری حزب دموکراتیک واعضای مخفی آن که توسط سازمان استخباراتی شوروی (ک ج ب)هدایت و رهنمایی میشدند کودتا مؤفق شد وداودسلطنت را به جمهوریت ارتقاداداکثریت اعضای حزب دموکراتیک به  کرسی های اساس دولتی وحکومتی گماشته شدند.باگذشت زمان حکومت داودخان مناسباتش بارهبران حکومت شوروی به تیره گی کشید واعضای رهبری حزب دموکرااتیک هم بایدبه فرمان اربابان شان عمل میکردند.
عليه حکومت داودبشکل علنی ومخفی دست به کارمیشوندویکی ازاعضای برجسته- حزب دموکراتیک - (میراکبرخیبر) راترور(میکشند)میکنندوداودرامقصر 

میدانندکه اصلآ داوددرآن دخالت نداشت.
    ۲-پروسه ملت شدن وملت سازی دراواخردولت شاهي (ظاهرشاه ) درافغانستان داشت رشد میکربخصوص دربین قشرتحصیل کرده وروشن فکران وحتی  اقوام ومليت های مختلف اختلافات داشت کم رنگ میشدو همزیستی وهمدیگرپذیری روزافزون بود. با تآسف فراوان که کودتای هفت ثورهمهء این پروسه را برعکس  روند تکامل اجتماعي وانساني رقم زدوموج خشونت وتبعیض واختلافات شخص قومي زبانی وملیتی را دامن زد که پی آمدش حکومت های اجیرو واجینت های ابرقدرت های روس وامریکا وانگلیس وعرب وپاکستان وایران وغیره درافغانستان است وهمه این مسوولیت بدوش عاملین کودتای ثوردرنخست  وثانیآ حکومت  های که بعدی تابه امروز می باشد.
۳- عاملين کودتای (حزب دموکراتیک)ازآغازبقدرت رسیدن شان به محو مخالفین شان وازبین بردن عناصر آگاه اعم ازاستادان دانشگاه - محصلين استادان مکاتب شاگردان مكاتب -مآمورین دولتی -نظامیان ملی ووطن پرست سران قومی وافرادسرشناس وخلاصه هرکه که مخالف سیاست های حزب دموکراتیک ورژیم کودتابودند زندانی وبدون محاكمه یااعدام شدند ومتباقی مجبوربه ترک خانه وسرزمین آبایی شان شدند.که این عمل کردعاملین کودتای ثوربخش های مهم واساسی حکومتی افغانستان را ازوجودافرادآگاه ومتخصص وملی خالی وجای آنرابه افراد ناآگاه وبی تجربه که نه ازمردم و فرهنگ شان آگاهی داشتندونه به اعتقادات وباورهای مردم حرمت گذاشتند. همه رابه چماق مزدوری وافکار وارداتی کوبیدندوازبین بردندتاعاقبت خوشان هم قربانی اعمال ضدملی وضدانسانی شان شدند.

۴-ایجاداحزاب عقب گرای مذهبی واجیرکه همه وهمه توسط سازمان استخباراتی نظامی پاکستان ایجاد ووارد میدان عمل شدندوسرتاسر  مملکت رابه میدان جنگ خانمان سوزقومی وملیتی وگروهی مبدل کردند. همه اش پی آمد کودتای هفت  ثوراست.

۵- عاملين کودتای ثور(حزب دموکراتیک)بخصوص گروه رهبری حزب باهمه جنایاتیکه مرتکب شدند ومملکت امن ومصون رابه خاک وخون کشاندند هزاران هزار انسان های آگاه وفرزندان صدیق وطن رانابودکرندوبقیه هم فرارکرندوبه سرتاسر دنیاپناهنده شدند .عاملین کودتای ثور(خلق وپرچم)رهبران شان ازمردم افغانستان بدهکار اند.که تاکنون حاضرنشدند که ازمردم افغانستان معذرت بخواهندوحداقل به بازمانده های شهدای این سرزمین که دست همه اعضای رهبری حزب  دموکراتیک به خون های شان الوده است حرمت بگذارند.بنظرمن آن عده ازاعضای رهبری این حزب که هنوزرنده هستند تا کنون  به این آگاهی نرسیده اندواین جنایت تاریخی را به شانه های خودحمل میکنند.
      نسل های امروزی ماباید بدانند مصیبت هاوبربادی های ویرانگری که همه مردم افغانستان را به بدبختی وتباهی وبربادی کشاندعامل عمده آن کودتای ثوربرهبری حزب دموکراتیک (باند خلق وپرچم )میباشد. که امیدواریم روزی فرزندان آگاه شهدای راه آزادی وعدالت قاتلین ملت ها وعاملین بربادی سرزمین شانرا به محاکمه بکشندوعدالت خو اهی نمایند.

کودتای هفت ثور را از یاد نبرید که هشت ثور ازآن زاده شد.
 

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها