قومیت در زمان و مان: یک تحلیل مفهومی 

نویسنده: سینیسا مالیسویچ
برگردان:دکتور لعل زاد
مطالعه قوم/ قومیت تا حد زیادی در دو جهت متفاوت و در اکثر موارد غیر قابل مقایسه یا سنجش ناپذیر پژوهش توسعه یافته است. زمانی و مکانی.

 

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها