امریکه سازی یا نیولیبرالیزم و شبه دیکتاتوری و عقب گرد دموکراتیک در کانادا!

در ماه می سال جاری حدود دو نیم هفته ای بعد از چند سال تورنتو رفتم. که بعد از کرونا وضع شهر را به عقب گرد در ساحه دموکراسی و مغزشویی بیشتر مردم یافتم بطور مثال در کتابخانه های شهر آنجا رایانه(کمپیوتر) های آزادی (اکسپرس)داشتن که بدون شامل کردن شماره کارت عضویت و رمز می‌توانیستید از برای ۱۵ دقیقه استفاده کنید بطور مثال وضع هوا

یا سر خط نو خبر ها و یا نامه های را تان بببنید و یا بفرستید. که در ختم ۱۵ دقیقه به طور خودکار آن  قطع شده و از سر شروع به فعالیت می‌کرد. حالا باید در بعضی جا ها در لیستی نام تان را بنویسید و تقاضا ای شماره و رمزی موقتی نمایید. در بخش فلسفه در کتابخانه عمومی پارک‌دل یک کتاب دیدم که دارند چونکه درامریکه که در بعضی کتابخانه های عمومی بخاطر عقب نگه داشتن ذهنی و آگاهی مردم هیج کتابی در بخش فلسفه ندارند. در بخش کتاب‌چهره(فیسبوک) بخش خبر صفحات اخبار حتا از منابع مستقل را نشان نمی‌دهند و حذف می‌کنند بد تر از امریکه(ایالات متحده).    

در بخش حمل و نقل عمومی شهر با ازدیاد نفوس وضع خراب تر شده گرچه وضع حمل نقل در مجموع بدتر و در ساحات بیروبار صبح و عصر درازتر و مزدحم تر شده است. بطور مثال حدود نه شب در سب‌وی یانگ و کالج اضافه از ده دقیقه منتظر ماندیم در حالیکه در سابق دو سه دقیقه زیاد منتظر نمی ماندید. در ایستگای غرب مرکز شهر در خط بلور از سب‌وی خارج شدم که بس اضافه از نیم ساعت بعد می‌آمد که چندین نفر از قبل انتظار می‌کشیدندکه از خیرش گذشتم و سر پایین انداخته روان شدم.

ترمیم سرک ها در بعضی نقاط مرکز را شهر عجیب و بسیار طولانی یافتم بعضی سرک ها را بطور کامل بدون احساس مشکل مردم محل و دکان ها و کسب و کار مردم منطقه مسدود می‌نمایند برای چند ماه بطور مثال سرک کینگ را از دفرین تا کرافت دوطرفه کاملن مسدود کرده اند که می شود نیم سرک را کار کنند و نبم دیگر را م

در سرک ها چون امریکه مردم را مغزشویی کرده اند و تعداد عراده جات جیپ مانند و تراک ها(پک آپ ها) آلوده کننده محیط زیست نظر به تیز رفتار ها زیاد شده که شرکت ها نفت جیب شان را در وقت پر کردن مصرف سوخت خالی کند. و آن مسولیت حفظ صحت و کاهش آلودگی را از ذهن مردم تقریبن پاک کرده اند.

در چند شعبه بانک ها رفتم که همه کارکنان نسل جوان زیر سی و مدیران هم جوان تر بودند.که چطور تبعض سن را توانسته اند روا دارند.که اکثر شان کار را بلد نه اند و بهانه های عجیب برای فرار از کار می‌کنند بعضی شان آن قدر بی شعور اند که اعتراف به نه فهمیدن خود نماییند و کوشش کنند کاری را یاد بگیرند.  

علت این همه سقوط شاید در مغز شویی ها و انتخاب رهبران خود فروخته در سه بخش دولت شهری ، ایالتی و مرکزی کانادا باشد! به امید بیداری نسل جوان کانادا که این همه کثافات را پاک نموده و وقار و حیثیت  خوب را چه در سطح کشور و جهان را اعاده نماییند

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها