دو جعل بزرگ که آبرو و عزت افغان ها را به گروگان گرفته است!

بنا بر حوادث بی شمار و اتفاقات روزگار، یک جعل بزرگ در نیمه اول سده هفدهم باعث گروگان گیری نَسَب و هویت افغان/پشتون ها و دیگری در نیمه اول سده بیستم باعث گروگان گیری آبرو و عزت افغان/پشتون ها شده است.
 

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها