معرفی یک اثر جدیدعلمی

طرح و تدوین از داکتر محمد داود رفیق پور و همکارانش

کتاب "گیاهان طبی افغانستان" در قطع و صحافت زیبا با عکس های رنگی طبیعت و نباتات افغانستان در چاپخانه DCM شهر میکنهایم المان به دو زبان (فارسی دری و انگلیسی) با همکاری و حمایت مالی موسسه تبادله خدمات اکادمیک المان DAAD به چاپ رسیده و کتابیست اهدائی و نه برای فروش.

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها