معرفی یک اثر ناب علمی تحت عنوان "فلورا و پوشش گیاهی شاه فولادی – کوه بابا"

کوه بابا که ادامۀ سلسلۀ هندوکش غربیست، به شکل یک بادام در مناطق مرکزی افغانستان قرار دارد که از سمت شرق به طرف غرب به طول حدود 250 کیلو متر ادامه می یابد. دامنه ها و شیله های این کوهستان به سمت جنوب شرق تا نواحی میدان شهر و در شمالغرب تا حوالی بلخاب می رسد. ارتفاع این کوهستان نیز از شرق جانب غرب کم شده می رود. بلند ترین بخش کوهستان بابا را قلۀ شاه فولادی تشکیل می دهد

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها